Valvojia valvomassa

Tiedustelulakiesitysten kipupisteeksi on yllättäen noussut Suojelupoliisin parlamentaarinen valvonta.

Miksi yllättäen? Koska lakiesityksessä tiedustelutoiminnan valvonnasta (HE 199/2017) eduskuntaan perustettavalle tiedusteluvalvontavaliokunnalle (TvV) ollaan antamassa hyvin kattava valvontatehtävä ja laajat tiedonsaantioikeudet _kaikkeen_ tiedustelutoimintaan siitä riippumatta, harjoittaako sitä Pääesikunnan tiedusteluosasto, Suojelupoliisi tai Saappaanheittäjät ry.

Tiedustelun parlamentaarista valvontaa ei ole haluttu rajata tiettyihin viranomaisiin tai tiettyihin tiedustelumenetelmiin, koska se väistämättä heikentäisi TvV:n asemaa. TvV päättää itse, mistä viranomaisista ja tiedustelumenetelmistä se tarvitsee tietoa.

TvV:n toimivaltuudet kattavat kuitenkin vain tiedustelutoiminnan, ja vaikka siviilitiedustelu on jatkossa Suojelupoliisin päätehtävä, ja Suojelupoliisilta poistetaan esitutkintavaltuudet, sille jää edelleen joitakin poliisitehtäviä kuten turvallisuusselvitysten laatiminen. Kiista koskeekin käsittääkseni näiden ”jäännöstehtävien” valvontaa. (‘Käsittääkseni’, koska keskustelu ja sen uutisointi on ollut harvinaisen sekavaa – suosittelen aiheesta kiinnostuneita lukemaan ainakin lakiesityksen pykälät 2, 3 ja 4 perusteluineen.) Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta ei kuitenkaan koske Suojelupoliisin muita tehtäviä, eikä niitä voi eduskunnan työjärjestystä muuttamalla lisätä tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtäviin. Eduskunnan työjärjestys ei voi mennä lain edelle!

2 § Tiedustelutoiminnan valvonta ja valvontatoimielimet

Tiedustelutoiminnan valvonnalla tarkoitetaan sekä siviili- että sotilastiedustelun parlamentaarista valvontaa ja laillisuusvalvontaa.

Tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa harjoittaa eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta, jonka tehtävistä säädetään tarkemmin eduskunnan työjärjestyksessä (40/2000). Tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaa harjoittaa tiedusteluvaltuutettu.

Suojelupoliisille jäävien poliisitehtävien parlamentaarinen valvonta kuuluu eduskunnan hallintovaliokunnalle kuten kaikkien muidenkin poliisiviranomaisten. Hallintovaliokunnalla ei kuitenkaan ole yhtä kattavia tiedonsaantioikeuksia kuin tiedusteluvalvontavaliokunnalla.

3 § Tiedusteluvalvontavaliokunnan tiedonsaantioikeudet

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta maksutta valvontatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot.

4 § Tiedusteluvalvontavaliokunnan oikeus saada selvitys

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus saada tiedusteluvaltuutetulta ja muilta viranomaisilta sekä muilta julkista tehtävää hoitavilta maksutta valvontatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa selvitykset.

18 § Muut toimenpiteet (2. mom.)

Tiedusteluvaltuutetun tulee saattaa merkittävät valvontahavaintonsa eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan käsiteltäväksi.

Oikea tapa lähestyä Suojelupoliisille jäävien poliisitehtävien parlamentaarista valvontaa onkin hallintovaliokunnan tiedonsaannin parantaminen … paitsi Suojelupoliisista myös muista poliisiviranomaisista. Olen itse toiminut hallintovaliokunnan jäsenenä, ja silloin Suojelupoliisin valvonta tarkoitti käytännössä kahvittelua Suojelupoliisin päämajassa PowerPoint-esitystä seuraten.

Eli yhteenvetona, esitys laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta lisää ja syventää merkittävästi Suojelupoliisin (ja muun tiedustelutoiminnan) parlamentaarista valvontaa. Jos Suojelupoliisille jäävien poliisitehtävien parlamentaarista valvontaa halutaan syventää, se on tehtävä eduskunnan hallintovaliokunnan kautta.

Voi tuntua erikoiselta, että opposition edustaja näin innolla puolustaa hallituksen esitystä, mutta tiedustelutoiminnan parlamentaarisessa valvonnassa hallitus on mielestäni oikeassa, enkä pidä irtopisteiden hakua tässä hyvänä toimintatapana. Tiedustelulaeissa riittää ihan asiallistakin pohdittavaa, sitä ei tarvitse keksiä tyhjästä.

Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.