Kansallissosialistista talouspolitiikkaa

Natsit ovat historian mörköjä, joita käytetään usein äärimmäisen pahuuden vertauskuvina. Mutta mitä kansallissosialistit itse ajattelivat? Päättivätkö he yksinkertaisesti jonain aamuna ryhtyä tänään historian suurimmiksi ihmishirviöiksi?

Voittajat kirjoittavat historian, myös kansallissosialismin historian, ja populaarikulttuuri on sotkenut jälkiä entisestään. Käytännössä natseista on jäljellä pelkkä karikatyyri, jonka perusteella heidän ajatteluaan on mahdotonta hahmottaa. Vain historian tutkijat tietävät, mitä kansallissosialismi oikeasti oli, eikä muilla ole välineitä vastaavien uusien aatteiden tunnistamiseen, saati taisteluun niitä vastaan.

Mielenkiintoisen näkökulman kansallissosialistien omaan ajatteluun tarjoaa kesällä käteen osunut Werner Daitzin (1984-1945) vuonna 1941 suomeksi julkaistu kirja: Euroopan uudet taloudelliset suuntaviivat. Daitz oli yksi natsi-Saksan merkittävimpiä talouspoliitikkoja, joka kuului mm. Hitlerin Saksan kansantaloutta ohjaamaan perustamaan valtakunnan talousneuvostoon. Suomessa hänen ansionsa katsottiin Suomen Valkoisen Ruusun komentajaristin arvoisiksi.

Kirjaan kootuissa artikkeleissa Daitz kertoo, mikä maailmantaloudessa oli kansallissosialistien mielestä vialla, ja millainen ”rotuun ja elinalueeseen perustuva uusi järjestys” Eurooppaan oli tarkoitus luoda Saksan voittaman sodan jälkeen.

¤ ¤ ¤

Daitz katsoi, että Saksan talouden romahdus 1930-luvun alussa eli ”liberalistisena rappioaikana” johtui Saksan ulkomaankaupan voimien hajottamisesta ympäri maailmaa. Liberaalin talouspolitiikan lisäksi Daitz vastusti maailmankaupan globalisaatiota, ja katsoi, että kansantalouksien tulee olla riippumattomia. Ulkomaankaupalla oli hänen talousopissaan lähinnä riippumatonta kansantaloutta täydentävä rooli. ”Taloudellinen riippumattomuus merkitsee Saksan kansalle elintarvikkeiden- ja raaka-aineensaannin vapauden voittamista takaisin, vapauden, jonka se menetti intellektualistisen vapaakauppa-opin takia, ja jonka puuttumisen takia hävisimme [ensimmäisen] maailmansodan.”

Niinpä, nimenomaan tästä syystä toisen maailmansodan jälkeen perustettiin Euroopan teräs- ja hiiliunioni, josta Euroopan unioni kehittyi. Jotta Euroopan maat eivät voisi enää koskaan sotia keskenään vahingoittamatta samalla itseään. Itse asiassa Daitz oli siis oikeassa!

Käytännössä ulkomaankauppa tuli Daitzin mielestä perustaa valtioiden välisiin kauppasopimuksiin, tavaroiden vaihtoon kiinteillä valuuttakursseilla, vähän samaan tapaan kuin Suomen ja Neuvostoliiton bilateraalikauppa toimi sotien jälkeen.

Kansallissosialistisessa Euroopassa kansataloudet olisivat palautuneet luonnonlakien määräämiin keskinäisiin suhteisiinsa suuraluetaloudeksi, jonka samassa elintilassa elävien rodullisesti sukua olevien kansanyhteisöjen itsenäiset kansantaloudet muodostavat. Vastaavia suuraluetalouksia olisivat Amerikka ja Kiina-Japani.

Sanat luonnollinen, luonnonmukainen ja luonnonlaki toistuvat kirjassa jatkuvasti, vastakohtana älyn luomille keinotekoisille rakenteille. Tätä luonnonmukaisuutta ei kuitenkaan selitetä tai perustella mitenkään, se vain on, luonnollista.

Entä missä menivät kansallissosialistien Euroopan rajat: ”Manner-Euroopan taloudellisen ja kulttuuripoliittisen kokonaisuuden täytyy ulottua yhtenäisenä alue- ja rotupoliittisena kokonaisuutena Gibraltarilta Uraliin ja Nordkapista Kyproksen saarelle.”

Talouspolitiikassaan kansallissosialistit vastustivat raha-ajattelua, finanssikapitalismia, rahaimperialismia, rahan tekemistä rahalla, ja syyttivät erityisesti juutalaisia tästä hengettömän raha/luottokeinotteluhengen asenteesta. [Kirjan toistuva koska juutalaiset –argumentaatio on sen verran vastenmielistä, että en juuri lainaa sitä tässä. Tämän kirjan perusteella Daitz oli vakaumuksellinen, erittäin vastenmielinen antisemitisti.]

¤ ¤ ¤

Kirja avaa myös yhden mahdollisen selityksen sille, miksi kansallissosialistit vihasivat sekä juutalaisia että romaneita niin raivoisasti. Sekä juutalaiset että romanit olivat kansoja ilman maantieteellistä aluetta, mikä rikkoi kaikkea sitä, mitä natsit pitivät luonnonmukaisena. ”Rodusta riippuvan elämänjärjestyksen peruslaki on, ettei mikään rotu voi luopua alkuperäisestä elintilastaan luopumatta samalla enemmän tai vähemmän itsestään.”

Sen sijaan Daitz ihannoi viikinkejä ja Hansa-kauppiaita, joista ”koko keskiajan korkea kulttuuri oli lähtöisin”. Tämä yhteinen historia sitoi Daitzin mielestä Pohjanmeren ja Itämeren piirin kansat Hollannista Suomeen yhteen ”pohjoismaisen rotuhengen” nimissä. Jostain syystä baltit ja puolalaiset eivät jakaneet tätä rotuhenkeä, vaikka olivat vahvasti mukana Hansa-kaupassa.

Daitzin Hansan ihannoinnissa on luettavissa myös melkoista tekopyhyyttä: ”Hansa ei koskaan esittänyt omistusvaatimusta vieraaseen kansaan tai maahan.” ja ”Hansa ei missään puuttunut kansan omaan sivistykselliseen tai valtiolliseen itsemääräämisoikeuteen.” Hansa ehkä ei, mutta Hansaa ihannoiva natsi-Saksa kyllä.

Hansan, tuon ”Euroopan mantereen ensimmäisen suuraluetalouden” kulta-ajan tuhosi Daitzin mielestä raha-ajattelun yleistyminen, mikä johti suoritteiden vaihdosta luopumiseen kansainvälisessä kaupassa. Tällä liberalistis-kapitalistisella aikakaudella luonnollisen elämänyhteisön sijalle nousivat »maailmantalous« ja »ihmiskunta«. (»«-merkit Daitzilta)

Saksan, Euroopan ja maailman ongelmien perussyyksi Daitz nimeää älyn. Hän toistaa yhä uudelleen älyn turmiollisuutta ja epäluonnonmukaisuutta: Daitzin mielestä ”älynvaraiset valtio-, talous-, kulttuuri- ja yhteiskuntateoriat” kuten demokratia, vapaakauppa, kansainvälinen työnjako, marxilaisuus, kapitalismi ym. olivat syrjäyttäneet luonnonmukaiset rakenteet. Daitz näki kaikkialla ”jättiläismäisen intellektualistisen uhan.” Sen seurauksena ”terveestä, varmavaistoisesta, ihmisymmärryksestä muodostuu intellektualismi.” ”Äly nousee henkeä vastaan.” ”Siten syntyy tuo kuuluisa ajattelun, toiminnan ja tutkimuksen »objektiivisuus« sekä spesialistisuus, joiden saavutukset riippuvat ilmassa yhteydettä mihinkään.”

Daitz suorastaan ylpeilee kansallissosialistien tieteenvastaisuudella: ”Niinpä olemme kokeneet näinä aikoina, että Saksassa on syntynyt uusi kansa, uusi valtio ja uusi talous ilman, että »hengentieteillä« (s.o. filosofialla, historialla, yhteiskuntaopilla) ja taloustieteillä on ollut asiaan mainittavaa osuutta, ja luonnontieteidenkin osuus on, lukuun ottamatta perinnöllisyys- ja rotuoppia, ollut peräti vaatimaton.”

Tämä tuo valitettavan elävästi mieleen länsimaissa viime vuosina yleistyneen tiedekriittisyyden ja anti-intellektualismin. Toki kansallissosialistit veivät tieteenvastaisuutensa paljon nykypopulisteja pidemmälle: ”Nykyisinkään ei Saksassa aseteta minkäänlaisia esteitä opin eikä tutkimuksen vapaudelle, olkoonpa, että ne ovat rikkoneet Saksan kansan siveellistä perustusta ja yhteyttä vastaan.” ”Jokainen voi tutkia mitä hän haluaa ja miten hän haluaa. Ainoastaan tulosten arvioinnin pidätämme itsellämme. Tähän sitoo meidät elämän lainmukaisuus.” Just joo.

¤ ¤ ¤

Daitz nostaa toistuvasti esiin kansallissosialistien yhden perusteesin: Yksilöllä ei ole oikeuksia suhteessa kansaan. Tai kuten Daitz lainaa Adolf Hitleriä: ”Sinun kansasi on kaikki, sinä et ole mitään.” Ja Daitzin sanoin: ”Yksilön vapaus päättyy aina siinä, missä se voisi rajoittaa yhteisön ylempää vapautta.”

Euroopassa viime vuosina noussut äärinationalismi nousee kirjaa lukiessa väkisin mieleen: ”Kun kuluneena liberalistis-kapitalistisena aikakautena yksilö oli suuntautunut vain yhtäälle, siis älyperäinen »internationaali« anasti etusijan, ja yksilön riippuvaisuutta kansastaan pidettiin täydellisesti toisarvoisena, vaadimme me kansallissosialistit, että yksilön riippuvaisuussuhteelle omaan kansaansa annetaan etusija.”

Eikä vain etusija, vaan oikeus elää: ”Äly, joka julistaa yksilön kansainvälisten riippuvaisuussuhteiden muita korkeampaa arvoa ja siten asettaa yksilön elämisoikeuden kansankokonaisuuden elämisoikeuden edelle, tuhoaa kieltämättä kaikilla aloilla elämän luonnollisen järjestyksen ja siten loppujen lopuksi yksilön itsensä vereen ja maankamaraan sidotun olemassaolon perustankin”.

Ei ihme, että sodan jälkeen solmitut ihmisoikeus- ja pakolaissopimukset nimenomaan nostavat yksilöiden oikeudet valtioiden oikeuksien edelle. Kansallissosialismi opetti, mihin päinvastainen arvojärjestys voi johtaa. Viime kuukausien keskustelu siitä, onko meillä varaa noudattaa näitä sopimuksia, kertoo meidän unohtaneen, miksi ja milloin nämä sopimukset aikanaan solmittiin. Ihmisoikeudet eivät ole minkään maan sisäisiä asioita.

¤ ¤ ¤

Yksi kirjan yllätyksiä on se, miten Daitz tuomitsee kolonialismin, koska se rikkoo kansantalouksien riippumattomuuden ja rotujen paikallisuuden periaatteita: ”Eurooppalaiselle piirille vieraan maankamaran ja toisenlaisen ilmaston yhä voimistuva vaikutus ovat aina osaltaan olleet aiheuttamassa rodullisia muutoksia pohjois- ja etelä-amerikkalaisiin kansalaisiin.” Tai kuten Hans von Heister johdannossaan toteaa: ”Eurooppa ei siis ole elänyt omien erilaisten elinlakiensa mukaan suuntautuneiden kansojensa avulla, vaan on käyttänyt hyväkseen uusien maanosien vieraita kansoja.”

Samalla Euroopasta oli tullut riippuvainen siirtomaista tuoduista raaka-aineista, vaikka ”Euroopan tarve on tyydytettävä ensi kädessä Euroopasta.” Daitz katsoi siirtomaatalouden hävittäneen ”vanhan luonnollisen järjestyksen, siteet ja säännökset”. Tuloksena oli hillitön tuotanto – »vapaa talous«, ”kaoottinen sekamelska”, joka mahdollisti jokaisen yksilön rajoittamattoman toiminnan alalla, joka hänelle sattui parhaiten sopimaan.

¤ ¤ ¤

Eli kirjan teesit yhteenvetona

 • Rahatalous huono, suoritteiden vaihto hyvä.
 • Riippumaton kansantalous hyvä, kansainvälinen vapaakauppa huono.
 • Paikkaan sidottu kansa hyvä, rotu parempi.
 • Yksilön etu toissijainen kansaan verrattuna.
 • Hansa hyvä, juutalaisuus huono.
 • Luonnonmukaisuus hyvä, äly huono.
 • Tiede huono, vaistonvaraisuus hyvä.
Tagged with: , ,
6 comments on “Kansallissosialistista talouspolitiikkaa
 1. Sonofhade says:

  Koloanialismin tuomitseminen on ymmärrettävää, Saksa jäi siinä jaossa kovin pahasti tappiolle.

  Muutenkin aikalaisten kirjoitukset ovat paljon parempaa materiaalia kuin jälkikäteen kirjoitettu historiankirjoitus.

  Itse sain aikanaan käsiini kirjan Suurvallan häviö (Victor Vinde), joka on julkaistu -41. Kyse oli Ranska – nimisestä suurvallasta, jonka tappion syitä ja seurauksia puitiin. Oli silmiä avartavaa lukea kuinka Ranskan poliitikot (joista sodan jälkeen on puhuttu “Vichyn Ranskana” halveksien) pyrkivät suojelemaan kansalaistensa etuja parhaan kykynsä mukaan väistämättömän sotilaallisen tappion jälkeen.

  He eivät paenneet maastaan, vaan yrittivät kirjailijan arvion mukaan tehdä parhaansa vaikeissa olosuhteissa puun ja kuoren välissä. Toinen merkittävä arvio oli myös Pierre Lavalia vastaan suunnatun terrori-iskun (attentaatti) arvioiminen tuntemattomien henkilöiden suorittamaksi. Ei puhuttu vastarintaliikkeestä tms.

  Sodan jälkeen nämä poliitikot tuomittiin kuolemaan, Ranskasta ei kukaan puhunut suurvaltana ja vastarintaa tehneet olivat ainoita oikeassa olevia henkilöitä, jotka olivat maanpaosta palattuaan itseoikeutettuja johtamaan maataan. Historiankirjoituskin on muokattu tämän totuuden mukaiseksi.

 2. Ostinpa joskus Kirjamessuilta vanhan Signaali-lehden. Wehrmachtin vastaveto Lifelle. Julkaisussa oli hirveän kiinnostava mutta pinnallinen kuvareportaasi Saksan animaatioteollisuudesta, värikuvia Mussolinin vapauttamisesta – ja sitten talousartikkeli.

  Otsikkona oli “Kymmenen väitettä maailman keskusteltavaksi”. Aiheena kuinka järjestetään Euroopan talous sodan päätyttyä: Jokaiselle oikeus työhön, yksityisyritteliäisyyden ylläpitäminen, yksityisomaisuuden kunnioittaminen, mannermainen yhteistyö, molemminpuolinen apu, integraatio ja rationalisointi, maailmanlaajuinen tavaranvaihto, elintason kohottaminen.

  Tajusin lukevani EU:n peruskirjaa. Saksa hävisi sodan, mutta voitti rauhan. Venäjä on aina voittanut sodan, ja kuvitellut, että se ratkaisisi kaiken.

  • Tuomas__ says:

   “Jokaiselle oikeus työhön, yksityisyritteliäisyyden ylläpitäminen, yksityisomaisuuden kunnioittaminen, mannermainen yhteistyö, molemminpuolinen apu, integraatio ja rationalisointi, maailmanlaajuinen tavaranvaihto, elintason kohottaminen.

   Tajusin lukevani EU:n peruskirjaa. Saksa hävisi sodan, mutta voitti rauhan. Venäjä on aina voittanut sodan, ja kuvitellut, että se ratkaisisi kaiken.”

   Itse asiasta olen kokolailla samaa mieltä, mutta EU sinänsä on valunut/ollut alunperinkin muutaman suuryrityksien omistaman sätkynuken (=komissio) hallinnoimaksi koneistoksi, jonka ainoa tarkoitus on siirtää veronmaksajien rahat näiden yritysten omistajien taskuihin.

   Tästä suoraan seuraa että EU:lta on jäänyt toteuttamatta oikeus työhön ja elintason kohottaminen, se ei ole suuryritysten etu.

   Apukin on rajoittunut siihen että rikkaammat maksavat köyhempien elatuksen ja näiden rahankäytöllä ei ole mitään rajoituksia: Eihän nyt maksaja saa puuttua siihen miten avustettava käyttää rahojaan. Koska raha valuu samojen suuryritysten/pankkien taskuihin.

   Samalla rikkaampien (joita todellisuudessa ei ole kuin Saksa) veronmaksajien elintaso laskee kuin lehmän häntä ja työttömyys on jo nyt räjähtänyt käsiin: EU ei ole edes yrittänyt tehdä mitään asialle.

   Samaan aikaan kansalaisten oikeuksia tuhoavia direktiivejä tehtaillaan liukuhihnalta, teostomafiadirektiivi viimeisimpänä esimerkkinä: Direktiivi joka lähtee siitä oletuksesta että kaikki ovat varkaita, aina ja poikkeuksetta.

   Sellainen natsisaksa-ideologia paistaa vahvasti läpi. Eikä ihme, kun direktiivin koko teksti on suuryrityksen juristien käsistä: Ei näillä ihmisillä ole mitään muuta moraalia kuin raha.

 3. Tuomas__ says:

  “Ei ihme, että sodan jälkeen solmitut ihmisoikeus- ja pakolaissopimukset nimenomaan nostavat yksilöiden oikeudet valtioiden oikeuksien edelle.”

  Ei ollut viisas teko sekään: Käytännössä 80% hakijoista saa elinikäisen elatuksen tekemättä mitään ilmestymällä rajalle ja vaatimalla turvapaikkaa. Kertaa jokainen jolla on rahaa lähteä kotoa sopivalle rajalle sitä pyytämään, helposti muutama miljoona ihmistä. Tämä on jo nähty.

  Vielä kun keksitään termi ‘humanitäärinen pakolainen’ jonka voi päästää turvapaikkaonnelaan noin vain, niin turvapaikkabisneksen raha-automaatti on valmis.

  Suomessakin kustannukset ovat vuosittain miljardiluokassa, koko EU:n alueella kymmeniä tai satoja miljardeja ja koko summa revitään veronmaksajan taskusta, kukapa muukaan sitä maksaisi.

  Se näkyy suoraan veronmaksajien elintason romahtamisena.

  Näistä YK:n pakolaisen määritelmän ei täytä kuin pienenpieni osa, loput on otettu maahan vain oikeistohallituksen poliittisen tahdon voimalla.

  Oma osuutensa elintason romahtamiseen toki on äärioikeistolaisen hallituksen tapa varastaa omiin taskuihinsa (yhtiöihinsä) valtiolta ja kunnilta kaikki mikä ei ole naulattu kiinni.

 4. Tuomas__ says:

  “Tämä tuo valitettavan elävästi mieleen länsimaissa viime vuosina yleistyneen tiedekriittisyyden ja anti-intellektualismin.”

  Tieteen kritisointi on tieteen olemassaolon edellytys. Ellei ole kritiikkiä, saadaan uskonto tai kultti ja se on tieteen kirjaimellinen vastakohta.

  Tieteentekijän koulutuksella voi heti sanoa että ilmastotutkimus ei ole tiedettä sanan varsinaisesssa merkityksessä. Eikä taloustiede, niin innokkaasti kuin sitä mouhotetaankin. Toki monen muun ohella, mutta nämä ovat suurimmat uhat juuri nyt.

  Taloustieteellä perustellaan sitä että miksi koko varallisuuden keskittäminen muutamalle ihmiselle on oikein ja niin kuuluu tehdä, ilmastotieteellä taas koitetaan selittää että miksi pitää maksaa enemmän veroja. Veroilla kerätty raha taas valuu hallinnon omien bisneksien voitoksi eikä hyödytä yhtään ketään muuta. Eikä ilmastoa.

  Mutta yhteisiä asioita molemmille: Teorioita on paljon, oikeaksi osoitettuja ja teorian pohjalta oikeita ennustuksia antavia teorioita ei yhtään.

  Kun kokeelliset havainnot ja teoria puuttuu, niin ei ole vielä kyse tieteestä, ollaan vasta tutkimuksessa, hypoteesitasolla. Sen manipulointi niin että saadaan poliittisesti halutut tulokset, on täysin triviaalia. Pelkkä rahoitus riittää.

  Ilmastotutkimus on tästä hyvä esimerkki. Se onkin enemmän pyhiin kirjoituksiin nojaava kultti eikä tieteen haara: Mitään mikä ei sovi politiikkaan, ei julkaista, ja kerettiläiset savustettiin pihalle viroistaan jo 2000-luvun alussa mennessä. Jäljellä onkin enää kultin kannattajat: Joko varovaiset kannattajat tai fanaatikot.

  Lienee myös selvää että kultin sisäinen vertaisarviointi on tieteelliseltä arvoltaan pyöreä nolla: Juuri tähän kohtaan tarvitaan se kerettiläinen arvioimaan.

  Erittäin vastenmielinen toimintatapa ja suorastaan tieteenteolle vihamielistä, puhtaan politiikan takia: Rahantekoa CO2-veroilla ei saa mikään todellisuus häiritä.

  Sillä siitähän tässä todellisuudessa on kyse, selitetään mitä tahansa. No, osasyy toki oli IPCC:n poliitikkojen halu päästä jakamaan valtiokohtaisia CO2-kiintiöitä oman mielensä mukaan.

  Näin kävikin ja IPCC:n poliitikkojen saamat lahjukset mitataan kymmenissä miljoonissa dollareissa. Niin helppoa se on kun on YK:n ilmastopoliitikko eikä todellisuus juurikaan haittaa toimintaa.

  • Joel K says:

   Tieteen kulmakivi on nimenomaan kritiikki, mutta mikä tahansa kritiikki ei kelpaa ollakseen tällainen kulmakivi.

   Se mihin Kasvi viittaa ilmaisulla “tiedekriittisyyden ja anti-intellektualismin” ei ole tällaista tieteellistä kritiikkiä. Se viittaa nimenomaan tieteen vastakohtaan, joka pyrkii manipuloimaan ihmiset uskomaan tietyllä tavalla totuudesta ja paikkansapitävän maailmanymmärryksen luomisesta piittaamatta.

   Se täytyy myös huomioida, että joskus tämän tyylinen manipulaatio suuntautuu myös tieteen mukaisesti, mutta se on silloinkin äärimmäisen haitallista, koska se ei pyri mihinkään muuhun kuin saamaan ihmiset uskomaan tietyllä tavalla tietyistä asioista. Sen aiheuttama vaurio ihmisten yleiselle maailmanymmärrykselle on silti massiivinen, koska se ei kaihda valheiden käyttämistä edes totuuden vakuuttamiseksi.

   Tällaisen manipulaation käyttäminen tulisi tunnistaa ja sitä vastaan puhua vaikka se pinnallisesti olisikin omien intressien mukaista. On nimittäin mahdotonta arvailla mitä kaikkea negatiivista tällainen aiheuttaa pitkällä tähtäimellä. Ei yllättäisi vaikka se olisi vastuussa valtaosasta kaikesta ikävästä mitä maailmassa tapahtuu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.